Typy letov

Pozrite si typy letov vrtuľníkmi a lietadlami, ktoré je možné vykonávať:

Letecké služby

Letecké služby poskytované lietadlami a vrtuľníkmi:

Letecké práce

Letecké práce poskytované leteckými firmami:

Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného leteckým úradom. Letecký úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác. Podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania spôsobilosti a podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Použitie vrtuľníka pri výkone výškových prác zvyšuje efektivitu, bezpečnosť a skracuje priebežné doby opráv. Umožňuje použiť nové technológie a iný spôsob výkonu prác. Najopodstatnejšie využitie je pri výškových stavbách a stavbách v zastavaných oblastiach, kde je obtiažne použiť klasické zdvíhacie prostriedky. Bremeno sa prepravuje na podvesnom zariadení (hlavne u vrtuľníkov), čo umožňuje prepravovať aj objemné zariadenia. Celky sa zväčša montujú do kompletov na zemi, čím sa urýchľuje priebeh prác a znižuje riziko pre pracovníkov na mieste montáže. Maximálna hmotnosť bremena závisí od typu vrtuľníka, rozmer nie je limitujúci. Pri presnej montáži je vhodné vyriešiť nábehy a jednoduché, rýchle stabilizačné upevnenie.

Lietanie a športy

Vyhliadkové lety lietadlami a vrtuľníkmi a športové aktivity s podporou lietadiel a helikoptér:

Letecká škola

Letecká škola (škola pilotov lietadiel a vrtuľníkov, flight school) je organizácia, ktorá organizuje alebo poskytuje teoretický alebo letový výcvik leteckého personálu (výcvik pilotov lietadiel a vrtuľníkov) na získanie preukazu spôsobilosti, alebo získanie a obnovu kvalifikácie, ktorá sa zapisuje do preukazu spôsobilosti. Typy preukazov spôsobilosti pilotov:

Teória - Letecké testy

Pripravte sa na teoretické skúšky z letectva a vyplňte si letecké testy. Kvízy s otázkami z oblasti letectva, založené na leteckých predpisoch. On-line letecká škola a teoretická príprava na pilotné skúšky vám uľahčí získať pilotný preukaz. Znalosti a vedomosti potrebné pre budúcich pilotov lietadiel a vrtuľníkov: PPL (A), CPL (A), PPL (H), PPL (H), ATPL (A), ATPL (H). Otestujte si svoje znalosti z oblasti letectva, lietania, leteckej meteorológie či leteckej angličtiny na portáli Testy.Helikoptery.sk.